Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Spoločnosť Mihai Lauriuc - MLstav IČO: 44406355, sídlo: Furdekova 1615/14, 851 03 Bratislava prehlasuje ako prevádzkovateľ webového sídla https://www.mlstav.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 948 333 182, emailom: mlstav@mlstav.sk alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: https://www.mlstav.sk/ochrana-osobnych-udajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

 • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Prostredníctvom webového sídla spracúvame od vás iba tie údaje, ktoré nám svojvoľne poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne dodávaných produktov/služieb alebo vypracovania cenovej ponuky.
 • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
 • Všetci pracovníci Mihai Lauriuc ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami poslaného príspevku alebo všetkých poslaných príspevkov z vášho e-mail konta.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ webového sídla:https://www.mlstav.sk

Mihai Lauriuc - MLstav
Furdekova 1615/14 851 03, Bratislava
IČO: 44406355

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Účel spracúvania osobných údajov

 • Odpovedanie na otázky/podnety Vami podaných prostredníctvom kontaktného formulára
 • Komunikáciu s vami
 • Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Kontaktné údaje z webových formulárov

- Meno a priezvisko – pre potreby identifikácie dotknutej osoby
- Telefónne číslo - pre potreby overenia relevantnosti, alebo vybavenia požiadavky
- Adresa elektronickej pošty - pre potreby odpovedania na požiadavku

 • Fakturácia a ekonomické náležitosti

- Meno a priezvisko
- Obchodný názov
- Fakturačná adresa
- IČO, DIČ, IČ DPH

4. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

5. Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

6. Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby sme uľahčili našu službu ("Poskytovatelia služieb"), poskytovali službu v našom mene, vykonávali služby súvisiace so službami alebo nám pomáhali pri analýze spôsobu použitia našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na akýkoľvek iný účel.

Na monitorovanie a analýzu použitia našej služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán.

 • Google Analytics

Služba Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa údaje zhromaždené na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s ostatnými službami Google. Spoločnosť Google môže používať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám vlastnej reklamnej siete.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke ochrany osobných údajov a zmluvných podmienok spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

7. Odkazy na iné stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované u nás. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránky tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Pravidlá ochrany osobných údajov pre všetky stránky, ktoré navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky stránok tretích strán.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
  - Telefonicky na: +421 948 333 182
  - Osobne na adrese: Furdekova 1615/14, 851 03 Bratislava
  - Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Furdekova 1615/14, 851 03 Bratislava

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vám budeme informovať uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Oznámíme vám e-mailom a / alebo dôležitým upozornením o našej službe pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť a aktualizuje "dátum účinnosti" v hornej časti týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov pre všetky zmeny. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné, ak sú zverejnené na tejto stránke.

Pôsobíme:

Bratislava

Telefón:

+421 948 333 182